چرت نیم روز

  • ​اقتصاد نیوز:محققان به بررسی ارتباط بین دفعات چرت زدن و مدت متوسط چرت زدن و خطر بروز حوادث کشنده و غیر کشنده بیماری قلبی عروقی مانند حمله قلبی ، سکته مغزی یا نارسایی قلبی پرداختند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر