چرخ های شنی

  • اقتصادنیوز: دارپا فناوری ساخته که چرخ معمولی خودرو را در عرض دوثانیه به چرخ شنی تانک تغییر می دهد و به این ترتیب خودرو می تواند در مسیرهای ناهموار به راحتی حرکت کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر