کرونا بندرعباس

  • عضو شورای شهر بندرعباس گفت: تقاضا دارم با جدیت تمام، تمامی مصوبات ملی و ضرورت های محلی برای مقابله با کرونا، فرهنگ سازی و برخوردهای قضایی صورت گیرد و اجازه برگزاری جشن عروسی و تجمعات داده نشود.مجازات قضایی باید در انتظار خاطیان و افرادی که اقدام به فک ‌پلمب کنند، باشد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر