کرونا در استان

  • استاندار لرستان گفت: کرونا در استان رو به گسترش است و استفاده از ماسک به‌عنوان یک ابزار اساسی در جهت پیشگیری از این بیماری ضرورت دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر