گارد سلطنتی عربستان

  • اقتصاد نیوز: تصویری از دو تن از سربازان گارد سلطنتی عربستان سعودی در حال نگهبانی به خبر اصلی رسانه‌های همگانی سعودی تبدیل شد، یکی از این دو سرباز زن است

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر