آخرین اخبار گال

  • ایورمکتین بیشتر یک داروی ضد انگل در دامپزشکی است که می تواد در دُزهای کم برای درمان برخی بیماری های انسانی مانند گال مورد استفاده قرار داد. اما مصرف این دارو پس از آنکه به عنوان روشی برای درمان یا پیشگیری از بیماری کووید-۱۹ معرفی شد با وجود عدم تایید این ادعا، بحث برانگیز شده است.