آخرین اخبار گشت ارشاد و حجاب

  • یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اکثریت افرادی که به خیابان‌ها آمدند و منجر به اغتشاش نیز شد، ریشه اصلی مسائل‌شان حجاب و گشت ارشاد نبود، بلکه، اعتراض آنان به وضع موجود بود و مظهر این اعتراض را آن چیزی نشان داد که حاکمیت نسبت به آن مصر است، یعنی رعایت حجاب.