گزارش «اقتصادنیوز» از نرخ بیکاری در نیمه اول سال 1400

بیکاری در شهرها اوج گرفت /افزایش تعداد شاغلان بخش صنعت

کدخبر: 445125
اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد در تابستان نزدیک به 300 هزار نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شده است.

به گزارش اقتصادنیوز بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان 1400 به 9.6 درصد رسیده است که نسبت به نرخ بیکاری در بهار افزایش محسوسی داشته است. با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز در تابستان نسبت به بهار کاهش داشته است، نمی توان افزایش متقاضیان شغل را دلیل افزایش نرخ بیکاری دانست بلکه دلیل اصلی افزایس بیکاری از دست رفتن شغل در تابستان نسبت به بهار است.

بررسی ها نشان می دهد در میان بخش های اصلی کشور بیشترین بخشی که در تابستان تعدیل نیروی کار داشته بخش کشاورزی بوده است. در ادامه گزارش به بررسی نرخ بیکاری و جمعیت مشارکت اقتصادی در چند فصل گزارش پرداخته شده است.

نرخ بیکاری و جمعیت بیکار

نرخ بیکاری از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی (جویای شغل) به دست می آید نه از نسبت بیکاران به کل جمعیت کشور. نرخ بیکاری در تابستان امسال 9.6 درصد به برآورد شده است، این نرخ در بهار 8.8 درصد به ثبت رسیده بوده است. بر این اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان 1400 حدود 2 میلیون و 496 هزار نفر است که نسبت به بهار بالغ بر 200 هزار نفر افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در چندین فصل گذشته در بهار 1400 رقم خورده است.

به بیان ساده تر نرخ بیکاری از ابتدای سال 99 نرخی کاهشی داشته است(به جز زمستان) که در بهار به کمترین میزان رسید، اما این نوار کاهشی در تابستان امسال پاره شد و نرخ بیکاری افزایش یافت. نرخ بیکاری به ثبت رسیده در تابستان 1400 نسبت به نرخ بیکاری تابستان 99 بیشتر به ثبت رسیده است.

photo_2021-10-04_13-21-28

جمعیت شاغل و نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی از نسبت جمعیت متقاضی شغل(اعم از بیکار و شاغل) نسبت به جمعیت در سن کار(بالای 15 سال) به دست می آید، به بیان ساده تر نرخ مشارکت اقتصادی بیان کننده این است که چند درصد از جمعیتی که قادر به کار کردن هستند، متقاضی شغل هستند. نرخ مشارکت اقتصادی از 41.4 درصد در بهار 1400 به 41.1 درصد در تابستان رسیده است که بیانگر کاهش 66 هزار نفری  جمعیت فعال اقتصادی کشور است.بررسی ها نشان می دهد این نرخ در 6 فصل گذشته هیچگاه از 41.8 درصد بالاتر نرفته است، این نرخ در تابستان 99 رقم خورده است.

جمعیت شاغل کشور در تابستان 23 میلیون و 404 هزار نفر برآورد شده است که نسبت به بهار 271 هزار نفر کاهش یافته است. از این تعداد همانگونه که گفته شد 205 هزار نفر از جمعیت شاغل کم شده و 66 هزار نفر مابقی سهم کسانی است که از از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده و دیگر جویای شغل نیستند.

انقباض بازار کار بخش کشاورزی

در میان بخش های اصلی اقتصاد ایران( کشاورزی، صنعت و خدمات) بیشترین سهم از جمعیت شاغل کشور در تابستان 1400 از آن بخش خدمات با 11 میلیون و 429 هزار نفر است. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت نیز در تابستان 7 میلیون و 907 هزار نفر برآورد شده است. تعداد شاغلین بخش کشاورزی نیز در فصل مذکور به 4 میلیون و 63 هزار نفر می رسد.

بر اساس مقایسه صورت گرفته بین آمار اشتغال در بهار 1400 و تابستان 1400، گروه کشاورزی در بین سایر گروه ها بیشترین تعداد کاهش شاغلین را به ثبت رسانده است، این بخش در تابستان نسبت به بهار 186 هزار نفر کاهش تعداد داشته است. گروه خدمات نیز در تابستان امسال 123 هزار نفر انقباض در تعداد نیروی کار شاغل در خود را داشته است. اما گروه صنعت تنها بخشی است که در تابستان 1400 نسبت به فصل قبلی خود افزایش شاغلین را تجربه کرده است، در تابستان 35 هزار نفر به شاغلین بخش صنعت اضافه شده است.

photo_2021-10-04_13-22-34

بیکاری زنان و مردان

نرخ بیکاری مردان از 7.5 درصد در بهار به 8.1 درصد در تابستان رسیده است. نرخ بیکاری زنان نیز در تابستان امسال 17.7 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که نرخ بیکاری زنان در بهار امسال 15.6 درصد به ثبت رسیده بود. بررسی آمار ها نشان می دهد بیکاری مردان در تابستان 1400 نسبت به تابستان 99 تغییری نیافته است اما بیکاری زنان در تابستان 1400 نسبت به تابستان 99 افزایش قابل توجهی داشته است. به طور کلی می توان گفت که وضعیت زنان در بازار کار در تابستان امسال نا مطلوب تر شده است.

بیکاری در مناطق شهری و روستایی

نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور در تابستان 1400 به 10.7 درصد رسیده است، نرخ بیکاری در مناطق شهری در بهار امسال 9.6 درصد به ثبت رسیده بود. بنابر این بیکاری در شهر ها در تابستان نسبت به بهار افزایش یافته است. همچنین بیکاری در مناطق روستایی کشور از 6.4 درصد در بهار به 6.5 درصد تابستان 1400 رسیده است. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در تابستان تغییر محسوسی نکرده است پس در نتیجه عمده ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری در تابستان نسبت به بهار به علت افزایش بیکاری در مناطق شهری بوده است.

photo_2021-09-29_18-24-02

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما