کدخبر: ۱۲۷۳۸۷ لینک کوتاه

اقتصادنیوز گزارش می‌دهد

تعداد کارکنان و کارگاه‌های صنعتی در سال ۹۱ و ۹۲ چه تغییری کرد؟

نتایج مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های دارای ۵۰ نفر کارکن و بیشتر و همچنین تعداد این افراد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز مرکز آمار طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر دو سال 91 و 92 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در سـال 92 تعـداد 4724 كارگاه صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسـبت بـه سـال قبـل 6.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد. توزيع اين كارگاه‌ها در فعاليت‌هاي عمده نشان مي‌دهـد 18.67 درصـد در “صـنايع مـواد غذايي و آشاميدني ”، 13 درصد در “صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي ”، 8.74 درصد در “صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي ” و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

بررسي تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلـب اسـت كـه در سال 92 از كل اين كارگاه‌ها 18.40 درصد در استان تهران 12.13 درصد در اسـتان اصـفهان 6.96 درصـد در اسـتان خراسان رضوي و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر كاركن و بيشتر در ساير استان‌هاي كشـور بـه فعاليـت صـنعتي اشـتغال داشته‌اند.

براساس نتايج اين طرح، در سال 92 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر كاركن و بـيشتـر كشـور یک میلیون و 49 هزار و 542 نفـر بوده است كه نسبت به سال قبل 8.4 درصد افزايش نشان مي دهد. از اين تعداد 16.10 درصد در “صـنايع مـواد غـذايي و آشاميدني ” 11.69 درصد در “صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر ” 11.69 درصد در “صنايع توليد فلزات اساسي ” و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند. اين بررسي در استان‌هاي مختلف گوياي اين واقعيت است كه از كل تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كـاركن و بيش تر كشور 22.21 درصد در استان تهران 12.28 درصد در استان اصفهان 6.63 درصد در استان خوزسـتان و تعـداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر كشور در ساير استان‌ها اشتغال داشته‌اند.

نتایج طرح آمارگیری سال 91
مرکز آمار در گزارش دیگری نتایج طرح آمارگیری سال 91 را هم منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد در سـال 1391 تعـداد 4430 كارگاه صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت بـه سـال قبـل 1.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. توزيع اين كارگاه‌ها در فعاليت‌هاي عمده نشان مي‌دهـد كـه 18.12 درصـد در “صـنايع مـواد غذايي و آشاميدني ”، 13.85 درصد در “صنايع توليد ساير محصولات كـاني غيـر فلـزي ”، 8.78 درصد در “صـنايع توليـد منسوجات ” و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

بررسي تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلـب اسـت كـه در سال 91 از كل اين كارگاه‌ها 18.7 درصد در استان تهران 12.84 درصد در استان اصـفهان 7.56 درصـد در اسـتان خراسان رضوي و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر كاركن و بيشتر در ساير استان‌هاي كشـور بـه فعاليـت صـنعتي اشـتغال داشته‌اند.

براساس نتايج اين طرح، در سال 91 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي50 نفر كاركن و بيشتر كشور 968 هزار و 657 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 3.9 درصد كاهش نشان مـي‌دهـد. از ايـن تعـداد 14.83 درصـد در “صـنايع مـواد غـذايي و آشاميدني ” 12.55 درصد در “صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر ” 12.31 درصد در “صنايع توليد سـاير محصولات كاني غير فلزي ” و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند. اين بررسي در استان‌هاي مختلف گوياي اين واقعيت است كه از كل تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كـاركن و بيش تر كشور 23.8 درصد در استان تهران 12.9 درصد در استان اصفهان 6.84 درصد در استان خوزسـتان و تعـداد شاغلان كارگا‌ه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر كشور در ساير استان‌ها اشتغال داشته‌اند.