اقتصادنیوز؛ ویدیوی زیر تغییرات تولید ناخالص داخلی ده کشور اول اقتصادی دنیا را نشان می دهد. نکته قابل تامل اینکه چین از سال 1993 تا کنون به صورت مداوم رشد داشته است.