اقتصاد نیوز: ایران با حضو یکصد شرکت در نمایشگاه بین المللی دمشق بزرگترین حضور را در این نمایشگاه به خود اختصاص داده است.