آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

کدخبر: ۶۲۸۴۳۸
فراخوان مناقصه عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نظر دارد"حفاظت فیزیکی ساختمان شرکت مادر و ساختمانهای تابعه" خود را از تاریخ 1403/1/1 بمدت یکسال از طریق مناقصه عمومی  با شرایط  ذیل واگذار نماید:

 1. اشخاص حقوقی و معتبر

 2. داشتن موضوع مرتبط با فعالیت در اساسنامه شرکت.

 3. دارا بودن پروانه صلاحیت حداقل رتبه 2 از مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا (فرماندهی انتظامی کشور)

 4. مبلغ برآورد 43،570،793،858 ریال می باشد.

 5. ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) معادل 2،180،000،000 ریال مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد.

 6. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند.

 7. مهلت و نحوه دریافت اسناد: دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30روز شنبه  مورخ 1402/12/5 بوده و صرفا" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)  به نشانی  www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد.

 8. مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: متقاضیان می بایستی جهت بارگذاری اسناد تکمیل شده دارای امضای الکترونیکی (فاقد امضای گرم)  در سامانه ستاد (پاکات ب و ج و ارزیابی کیفی)  تا ساعت 14:00 روز  یکشنبه مورخ 1402/12/20 اقدام نمایند.

 9.  محل، ساعت و تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 و در محل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید می باشد.  

 10. محل، ساعت و تاریخ گشایش پاکات مالی : ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید می باشد.

شناسه آگهی 1666430 میم الف 4481

اخبار روز سایر رسانه ها
  تیتر یک
  کارگزاری مفید