فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید نرم افزار جلوگیری از حملات هدفمند (KATA)

کدخبر: ۶۳۱۳۶۷
فراخوان مناقصه عمومی سازمان ثبت احوال کشور
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید نرم افزار جلوگیری از حملات هدفمند (KATA)

سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد مناقصه عمومی خرید نرم افزار جلوگیری از حملات هدفمند (KATA) با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به شماره ثبت ستاد: 2002003065000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکـات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گــران در صورت عضویت قبلی  مراحل ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

1. مبلغ برآورد مناقصه: 35.000.000.000 ریال

2. تاریخ بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: 1402/12/13

3. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1402/12/13 لغایت 1402/12/16

4. مهلت زمانی  بارگذاری پیشنهادها و اسناد و مدارک مثبته در سامانه: از تاریخ 1402/12/17 لغایت 1402/12/16

5. زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  27/12/1402 در محل سالن کنفراس ساختمان شماره 1 واقع در طبقه اول به آدرس بند 7

6. میزان و نوع تضمین شرکت در فرآ یند ارجاع کار : مبلغ 1.750.000.000 ریال (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه سازمان ثبت احوال کشور با اعتبار سه ماهه ، به پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه ، ضمانت نامه مخدوش، ضمانت نامه کمتر از میزان مقرر و چک بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اصل ضمانتنامه به دبیرخانه اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی واقع در ساختمان شماره دو طبقه دوم به نشانی ذیل ارسال گردد.

7. نشانی مناقصه گزار : تهران . خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به خیابان شیخ هادی سازمان ثبت احوال کشور کد پستی 19411-11377 
8. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 60902580  و تلفن همراه 09109960685 تماس حاصل فرمائید.
 
سازمان ثبت احوال کشور                
شناسه آگهی 1676812 میم الف 4675

 

 
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید