ارومیه را آب برد!

اقتصاد نیوز : آب با ارتفاع ۴۰ سانتى وارد خانه و مغازه ها شد .