موتور ایرباس زاگرس در پرواز اهواز-مشهد آتش گرفت هواپیما دقایقى پس از برخاستن از باند اهواز، به اهواز بازگشت و فروداضطرارى کرد مسافران در این فیلم خدا را شکر مى کنند.