نظر رئیس جدید در مورد جاده‌سازی بنیاد مستضعفان(فیلم)

پرویز فتاح، رئیس جدید بنیاد مستضعفان معتقد است که اگر آزادراه‌سازی منفعتی برای مستضعفان نداشته باشد، نباید تداوم یابد.