مزایده - مناقصه / واگذاری تامین نیروى انســانى جهت جمــع آورى زباله

کدخبر: 169489
شـهردارى سـروآباد در نظر دارد در راســتاى اجراى آیین نامه مالى شــهردارى ها، تامین نیروى انســانى جهت امورات ادارى و جمــع آورى زباله، رفت و روب سطح شــهر، احیاء و نگهدارى فضاى سبز، رانندگى ماشــین آلات و ... را به شرکت واجد شرایط و داراى تایید صلاحیت به صورت شرکتى و به مدت 11 ماه با سود مدیریتى به شرکت واجد شــرایط و داراى تاییدیه صلاحیت واگــذار نماید.

شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت 7 روزکارى جهت دریافت اسناد مربوطه به شــهردارى ســروآباد واحــد قراردادها مراجعه کنند.

 ضمنــا هزینــه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشــد

 جهت اطلاعات بیشتر با شــماره تلفن 7-08734823876 تماس بگیرند.

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما