کدخبر: ۱۶۹۶۰۷ لینک کوتاه

مزایده - مناقصه / واگذاری نصب دستگاه های دیتالاگر

شرکت آب منطقه‌ای تهران در نظر دارد تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب از طریق مناصه واگذار کند.

موضوع مناقصه: تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب

محل اجرای کار:‌ حوزه عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران  

مدت اجرای کار: 24 ماه شمسی

تضمین شرکت در مناقصه: 375.000.000 ریال  

شرح و حدود کار: تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری (7) دستگاه باران سنج دیتالاگر، (12) دستگاه سطح سنج دیتالاگر ایستگاههای هیدرمتری، (70) دستگاه سطح

سنج درون چاهی و (1) دستگاه هواشناسی 9 کاناله ایستگاه تبخیرسنجی.

شرایط مناقصه‌گران: کلیه مناقصه‌گرانی که  تمایل به شرکت در این مناقصه دارند، می‌توانند حداکثر ظرف مدت 4 روز از تاریخ چاپ آگهی با ارائه معرفی‌نامه کتبی بهدفتر قراردادهای این شرکت به نشانی فوق، ساختمان مرکزی طبقه دوم، اتاق 303 مراجعه نموده و اسناد مربوطه (حاوی اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه) را دریافت و پیشنهاد خود را براساس مهلت‌های مندرج در اسناد به دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت تحویل داده و رسید دریافت نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسباطلاعات بیشتر به آدرس‌های الکترونیکی ذیل مراجعه نمایند:

www.lets.mporg.ir  و  www.Thrw.ir  و www.tender.wrm.ir

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران