فیلم | توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره رمز دوم پویا