فیلم | اظهارات انتخاباتی روحانی؛ اجازه دهیم ملت پیروز شود

حسن دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت: گفت: پیروزی این جناح و یا آن جناح در انتخابات مهم نیست، اجازه دهیم ملت پیروز شود، نباید فکر کنیم که با تنگتر شدن فیلتر در انتخابات، نتیجه مثبت‌تر خواهد بود.