فیلم | توضیح ربیعی درباره شایعات استعفا در دولت

سخنگوی دولت گفت: دولت تا 12 مرداد سال 1400 در کنار مردم است.