فیلم | روایت روحانی از طرح سختگیرانه جدید برای مقابله با کرونا