فیلم شمارش معکوس برای پرتاب موشک های ذوالفقار + گزارش کامل عملیات