میزان بدهی بیمه های تجاری به وزارت بهداشت چقدر است؟ / فیلم