در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی شاهد بارش تگرگ شدید بوده ایم.