گزارشی از الجزیره؛

اقتصادنیوز؛ الجزیره در گزارشی به رویکرد رییس جمهور آمریکا در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است. بر این اساس، ترامپ امسال بیش از همه روی موضوع ایران متمرکز خواهد شد. ویدیوی زیر را تماشا کنید: