مصاحبه ظریف با فاکس‌نیوز (بخش دوم)؛

موشک جنگی نمی‌سازیم، مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت