در برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش به موضوع جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها می پردازد

برای مشاهده ویدئو های بیشتر به سایت اکوایران مراجعه نمائید.