اقتصاد نیوز: یک هموطن اصفهانی ساکن در رم در مغازه خود فالوده شیرازی عرضه می کند.