فیلم| گورستان دسته‌جمعی ترکیه برای دفن کرونایی‌ها

اقتصادنیوز؛ خارج از استانبول برای دفن قربانیان کرونا قبرهای دسته جمعی حفر شده است.