پنجاه وهفتمین سالگرد سخنرانی رویایی دارم

فیلم| سخنرانی فرزند مارتین‌لوترکینگ در اعتراضات ۲۰۲۰

۵۷ سال پیش مارتین لوترکینگ سخنرانی تاریخی خود را در جمع تظاهرکنندگان سیاه پوست ایراد کرد؛ سخنانی با عنوان " رویایی دارم". اکنون پسر او در جمع تظاهرکنندگان است و می گوید زانوی ظلم بر گردن دمکراسی در آمریکاست.