از این نویسنده

  • ترامپ برای ایران چند حُسن و چند عیب دارد:۱) ترامپ این حُسن مهم را دارد که قادر است بر ایران‌ستیزیِ…

  • ​در سال‌های پیش از برجام، ایران همواره در معرض اتهامات مختلف از جانب دولت‌های غربی و به تبع برخی…

  • ​بزرگ‌ترین و بلندمدت‌ترین زیان آمریکا در جریان خروج از برجام، آسیب شدیدی است که به اعتبار این کشور…

  • از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، ایران شاهد بحران‌های بین‌المللی متعددی بوده است. بحران‌هایی که…