از این نویسنده

  • نرخ هر کالایی یعنی علامت و با دانستن نرخ هر چیزی ارزش آن برای ما مشخص می‌شود و متوجه می‌شویم که…

  • اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی نرخ سود را برای سپرده‌گذاران در بانک‌ها پایین آورد و آن را متناسب…

  • یک توپ همیشه روی سطح آب باقی می‌ماند، مگر آنکه با دست آن را زیر آب فشار دهند. در این صورت هم، آن…