آخرین اخبار سروزیر اسکاتلند

  • اقتصادنیوز: سروزیر اسکاتلند با اشاره به اینکه هفته آینده نخستین سند درباره ضرورت استقلال اقتصادی اسکاتلند را منتشر خواهد کرد، گفت: اسکاتلند خواهان بازگشت به اتحادیه اروپاست.