آخرین اخبار نقدینگی بانکی

  • داده های آماری نشان می دهد وضعیت کسری در بانک ها در سطح بالایی بوده و در صد پاسخ دهی بانک مرکزی به این نیاز های مالی در حداقل خود در بازه دو ساله رسیده است.

  • نرخ بهره بین بانکی در ایران دوباره افزایش پیدا کرده و نسبت به هفته قبل ۰.۸ واحد درصد زیادتر شده است. این رخداد نشان دهنده افت نقدینگی در حساب جاری بانکها در هفته سوم مرداد ماه بوده است.

  • فروش اوراق در بازار بدهی در هفته های اخیر نشان از دو اتفاق مهم در بورس داشته است. طبق این اتفاقات، باوجود حمایت دولت از بورس اما انتظار نهادهای سرمایه از بورس در سال آینده کمتر از بازدهی اوراق است.

  • بانک مرکزی در هفته جاری هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده که این نشان‌دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.