آخرین اخبار اوراق بدهی تسهیلات بانک مسکن

  • دراتفاقی کم سابقه در بازار مسکن هزینه تهیه وام برای سومین هفته متوالی راکد مانده و تغییری را ثبت نکرده است. برهمین اساس نرخ سود به ثبت رسیده نیز از ۹ تیرماه تاکنون همواره معادل با ۲۰.۸ درصد محاسبه شده است.