آخرین اخبار تورم دهک های هزینه ای

  • تورم غیر خوراکی تیرماه برای پولدارها ۱۶.۴ واحد درصد بیشتر از کم درآمدها بوده است. این در حالی است که دهک اول در بخش خوراکی تورمی ۵۶ درصدی داشته است. به عبارت دیگر پولدارتر ها درخرید غیرخوراکی و کم درآمدها در خوراکی ها افزایش قیمت بیشتری را حس کرده اند.