آخرین اخبار جبه هوای سرد

  • در اوج خشکسالی و گرما و با ورود جبهه هوای سرد و مرطوب به منطقه ،دمای هوای خلخال ۲۳ درجه نسبت به هوای ۲ روز قبل کاهش یافته و خنک شد.