آخرین اخبار سعید محمودی

  • سعید محمودی گفت: برنامه ویژه پایش های محیط زیست از ابتدای آبان آغاز و براساس این گشت و پایش‌ها، محیط زیست تهران شب‌ها مورد رصد قرار می‌گیرد تا از فعالیت‌های واحدهای آلاینده جلوگیری شود.