آخرین اخبار مشکلات سیاسی

  • تسلط طالبان بر افغانستان با کاهش ارزش پول ملی و هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت دارایی‌های خود همراه بود.

  • نتایج انتخابات پارلمانی روزیکشنبه آلمان را می توان یک زلزله خفیف سیاسی دانست و قدرت گیری حزب ملی گرا و پوپولیست AfD و تضعیف احزاب بزرگ آلمان پیامدهایی داخلی و خارجی خواهد داشت.