آخرین اخبار میزبانی مقدماتی جام جهانی چوگان هم از دست ایران می‌پرد