آخرین اخبار تابلوها

  • تشکل‌های دانشجویی دانشگاه کردستان و جمعی از دانشجویان کرد در بیانیه ای نسبت به حذف زبان فارسی از برخی تابلوها و اسناد رسمی در دانشگاه کردستان و سطح معابر شهر سنندج ابراز نگرانی کرده اند.