تاسیسات نفتی عربستان

  • در پی حمله به تاسیسات نفتی عربستان، دولت کویت دستور تشدید تدابیر امنیتی در تاسیسات حیاتی و انجام اقدامات ضروری برای حمایت از امنیت این کشور را صادر کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر