حسین ربیعی

  • مسوول فضای مجازی سپاه انصارالحسین:

    مسئول فضای مجازی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه باید مدیریت فضای مجازی داخلی شود تا بتوان از دنیای الکترونیک به نحو مطلوب استفاده کرد گفت: مطالبه ما از مجلس این است که چرا در خصوص فضای مجازی قوانین به روز و کارآمد ندارد؟

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر