طرح شفافیت آرا مجلس

  • اقتصاد نیوز : طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده و برای چکش کاری بیشتر مقرر شد در مرکز پژوهش‌های مجلس کارگروهی تشکیل شده و درباره این طرح کارهای بیشتری را انجام دهد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر