آخرین اخبار نرخ سود بازار اولیه

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۰.۴۴ درصد رسیده و رکورد سه ماهه زد. در بازار مسکن نیز این شاخص روند افزایشی داشته و به مرز ۲۴ درصد رسید.

  • بررسی نرخ سود ها در بازارهای مالی در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان از روند کاهشی این شاخص در بازار مسکن و سیر صعودی نرخ بهره بین بانکی داشته است. این تغییرات در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار باز همچنان در کف دو ساله قرار دارد.

  • اقتصادنیوز: بررسی بازارهای مالی در آخرین هفته فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان از خیز رفتار صعودی نرخ سود در این بازارها داشته است. طبق مقایسه های انجام شده نرخ سود در بازار باز درمیزان ثابت ۱۹ درصد قرار داشته و نرخ بهره بین بانکی به قله یک ماهه رسیده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان از ثبات در اکثر بازار ها داشته است. تنها در این میان بازار مسکن در این هفته شاهد افت نرخ سود تا سطح ۲۲.۱۴ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازار های مالی در هفته سوم اسفند نشان می دهد نرخ سود بین بانکی به کمترین سطح خود در ۵ ماه اخیر رسیده است. رفتار نرخ سود وام مسکن نیز در این ماه نشاندهنده آن بود که قیمت ها در این بازار کاهش چشمگیری را ثبت کرده اند.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اخیر نشان از دو رکورد مهم داشته است. نرخ سود در بازار باز برای چهارمین هفته متوالی درکف دوساله ایستاده و در بازار اولیه نرخ سود به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی هفته اول اسفند ماه پس از دوماه دوباره افزایشی شده و به ۲۰.۳۳ درصد رسید. این در حالی است که سایر نرخ سود ها در بازارهای مالی در این مقطع روندی کاهشی را از خود بر جای گذاشته یا تغییری نداشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی بهمن ماه همچنان روند نزولی خود را ادامه داده و در نهایت به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. بررسی سایر نرخ های سود در بازارهای مالی نیز نشان از رکوردزنی های مهم در این مقطع داشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سودبین بانکی پس از کاهش نرخ سود در بازار باز، مسیر نزولی خود را ادامه داده و به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. در میان بازارهای مالی نرخ سود در بازار بین بانکی تنها کاهش های هفتگی نرخ سود ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: فروش اوراق در هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ به رکورد خود در یک ماه گذشته رسید. بررسی سهم بانک ها و بورسی ها نشان می دهد در مجموع ۶۱ درصد اوراق در بازار سرمایه فروخته شده و ۳۹ درصد آن را نهادهای مالی خریداری کرده اند.