آخرین اخبار نیروگاههای برق آبی

  • سرکوب قیمت گسترده از یکسو و عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دیگر موجب مریضی اقتصاد صنعت برق شده است و تا این مساله حل نشود، خاموشی‌ها ادامه دارد. به کافی نبودن سوخت ذخیره امکان قطع گاز شهروندان در زمستان وجود دارد.

  • بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد، به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه ۱۰ الی ۱۹ درجه سانتیگراد معادل ۲۱۳ مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده می‌شود.