هزینه ورود به طرح ترافیک

  • حداقل هزینه روزانه ورود ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است

    جزئیات نسخه جایگزین طرح ترافیک پایتخت روز گذشته به تصویب رسید و فهرست‌بهای عوارض تردد خودروها در این محدوده از ۱۵ فروردین ۹۷ تا پایان سال آینده مشخص شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر