وزیر کشور عراق

  • وزیر کشور عراق:

    وزیر کشور عراق از شهروندان این کشور خواست از طریق همکاری با دستگاه‌های امنیتی فرصت را از عناصر نفوذی برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج بگیرند.در همین حال وزارت کشور عراق هم استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم علیه معترضان در بصره را تکذیب کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر