چای هند

  • روزنامه ایتالیایی &#۰۳۹;کوریره دلاسرا&#۰۳۹;به تحریم های ضد ایرانی ترامپ اشاره کرد و نوشت: تحریم های آمریکا علیه ایران سلطان چای هند را دچار بحران کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر